Jäsky logo

Järvi-Suomen kylät ry

Etelä-Savon
kunnat ja kylät

Yhteystiedot: hallitus
ja kyläasiamies

Toiminta-
kalenteri

Liity
jäseneksi

JÄRVI-SUOMEN KYLÄT RY


HANKESUUNNITELMAN YHTEENVETO

ETELÄ-SAVON MAALLEMUUTTOPALVELU

Toteuttaja: Järvi-Suomen kylät ry yhteistyössä kylien, kuntien, seutukuntien ja maakuntaliiton kanssa.

Hankkeen kesto: 01.09.2006 - 31.12.2007.

Kustannusarvio: 19 000 euroa, rahoitus: maakuntaraha 13 300, omarahoitus 5 700 euroa.

Hankkeella:

 • luodaan Etelä-Savoon maallemuuton nettisivusto
 • perustetaan maakuntaan tulomuuttopalvelu joka koostuu yhteyshenkilöstä ja yhteistyöverkostosta. Yhteyshenkilönä toimii Jäskyn kyläasiamies
 • laaditaan Etelä-Savon sivut valtakunnalliseen www.maallemuutto.info -nettiportaaliin
 • osallistutaan valtakunnalliseen Onni muuttaa maalle -hankkeeseen
 • kokeiluna liitytään etuovi.com -kiinteistöportaaliin ja välitetään kiinteistöjä sinne
 • päivitetään ja ylläpidetään näitä palveluja hankkeen aikana
 • hankkeen jälkeen päivitys ja palvelujen ylläpito jatkuu Jäskyn ja muodostetun yhteistyöverkoston toimintana

1. Taustaa

1.1. Maallemuutto

Maallemuuttohankkeissa (esim. edellisessä Onni muuttaa maalle -hankkeessa) on todettu, että maallemuuttoa pitää edistää monella tasolla. Erilaisille kylähankkeille ja tonttipörsseille pitää saada maanlaajuinen näkyvyys ja toisaalta kylillä pitää saada kiinnostavia kiinteistöjä myyntiin. Siksi kylien yhteenliittymä onkin monessa maakunnassa aktiivinen toimija tässä työssä.

Maallemuuttomarkkinointia ei kannata keskittää liian suppealle ryhmälle - esimerkiksi paluumuuttajat saavat luultavasti tarvitsemansa infon ilman hankkeitakin. Kohderyhmä on kaikki maallemuutosta kiinnostuneet. Myöskään kiinteistövälittäjän tehtäviä ei kannata hoitaa hankkeella; siihen meillä on päteviä yrityksiä. Maallemuutolle myönteisen ilmapiirin luomiseen voi kuitenkin maakunta ja kylätoimintaliike osallistua.

Maallemuutto.info -portaali antaa maakunnille mahdollisuuden profiloitua ja saada kylilleen ja tonttipörsseilleen näkyvyyttä. Portaalin osoitetta markkinoidaan lehtimainosten, markkinointitapahtumien ja lehtijuttujen avulla. Tällä hetkellä sivustoilla on noin 9 000 kävijää kuukaudessa.

Kyliltä on tullut kyselyjä tonttipörssien kiinteistöjen mahdollisuudesta päästä etuovi.com-portaaliin ilman kiinteistövälittäjää, ja tällainen palvelu on jo käytössä mm. Itä-Hämeessä ja Keski-Suomessa. Myös kunnat ovat näillä alueilla saaneet omat myytävät kiinteistönsä edullisesti tärkeään etuovi.com-sivustolle maallemuuttohankkeiden avulla.

1.2. Onni muuttaa maalle ja www.maallemuutto.info

Ylimaakunnallinen Onni muuttaa maalle -hanke on toiminut Alma-alueen 14:ssä maakunnassa vuoden 2004 alusta helmikuun 2006 loppuun asti. Hanke muodosti koko sen alueella toimivan tehokkaan yhteyshenkilöverkoston ja saavutti lyhyenä toiminta-aikanaan merkittäviä tuloksia. Myös Pohjois- ja Itä-Suomessa oli omia maallemuuttohankkeita jotka toimittivat tietoja maallemuutto.info:on. Vain Etelä-Savo ja Kainuu puuttuvat verkostosta.

onni1.jpg
Onni muuttaa maalle -hankkeen osasto Farmari 2006 maatalousnäyttelyssä.

Onni muuttaa maalle -hanke on saanut jatkohankkeen YTR:n rahoituksella. Hanke toimii osana Maaseutuasumisen teemaryhmää ja pitää nyt sisällään myös maallemuutto.info-portaalin, joka ennen oli erillinen hanke. Tarkoituksena on ylläpitää jo aikaansaatua verkostoa pysyvästi ja laajentaa se koko valtakunnan kattavaksi.

onni2.jpg

1.3. Etelä-Savo

Etelä-Savossa on muutamia paikallisia tonttipörssejä ja joillakin kunnilla ja seutukunnilla on omia muuttopalvelusivuja. Maakunta on tämän hankkeen avulla tarkoitus saada pysyvästi mukaan valtakunnalliseen maallemuutto.info -portaalin sekä valtakunnalliseen Onni muuttaa maalle -hankkeeseen.

"Maakuntaan tulomuuton edistäminen" on kirjattu maakuntaohjelman 2007-2010 luonnokseen yhdeksi painopisteeksi. Vastuutahoiksi on kirjattu kunnat ja maakuntaliitto mutta toteuttajana voisi jatkossakin olla myös Jäsky. Myös valtionapua ja yritysten tukea on mahdollista saada, kun palvelu on pystytetty ja toimii.

2. Tavoitteet

Maallemuutto sisältää muuttoa maakunnan joka kolkkaan. Asiakas määrittelee, haluaako hän muuttaa Mikkelin torin laidalle vai Enonkosken sivukylälle. Tavoitteena on "koko perheen onnistunut muutto maalle". "Tulomuutto/maallemuuttopalvelu" on toiminnalle sopiva nimi, sopivampi kuin "asukashankinta", tavoitteena ennemmin palvelu ja laatu kuin muuttajien määrä.

Tulomuuttopalvelujen sisältö perustuu tutkittuun tietoon muuttajien tarpeista. On nostettu esille erityisesti seuraavia ehtoja yritysten ja asukkaiden muuttopäätöksille:

 • Kannustava ilmapiiri: "halutaan uusia asukkaita"
 • Viestintäyhteistyö: "samansuuntainen viesti joka portaassa"
 • Työpaikat / yrittäjyys
 • Asuminen / toimitilat
 • Osaaminen / koulutus
 • Palvelut

Hankkeen tavoitteena on tältä pohjalta edistää maakunnan, kuntien ja kylien markkinointia uusille asukkaille ja yrityksille ja toisaalta edesauttaa monipuolisen tonttitarjonnan nostattamalla tontinmyynti- ja rakentamishenkeä kylissä.

Hankkeessa luodaan verkosto palvelemaan maallemuuttajaa, etsitään vapaita kiinteistöjä, mökkejä ja toimitiloja ja tiedotetaan alueen palveluista ja harrastusmahdollisuuksista. Tieto kootaan helposti saataville Internetiin.

3. Toimenpiteet

Markkinoidaan Etelä-Savoa asuinpaikkana ja yritysten sijoituspaikkana. Pystytetään maakunnallisen maallemuutto/tulomuutto -nettiportaali ja ylläpidetään se.

Pystytetään tulomuuttopalvelu:

 • Hankevetäjä toimii aina tavattavissa olevana yhteyshenkilönä, jolla on laaja yhteistyöverkosto ja joka ohjaa kysyjiä tietolähteiden luokse kyläyhdistyksiin, kuntiin, maakuntaliittoon, TE-keskukseen yms. Yhdessä muuttajien kanssa hän selvittää kysymyksiä asunnosta, työstä, palveluista jne. Yhteistyöverkostoa ylläpidetään hankkeen jälkeenkin Jäskyn toimintana, sponsorirahoituksella ja kuntien avulla.
 • Kerätään tietoa maaseudun myytävistä kiinteistöistä ja rakennuspaikoista, rakentamisen rahoitusmahdollisuuksista, palveluista, yrittämisestä jne. Tämä työ tehdään yhteistyössä maakuntaliiton, seutukuntien ja kuntien kanssa. Valmista tiedotusmateriaalia saadaan mm. maakuntaliiton tiedottajalta.
 • Rohkaistaan kyliä laatimaan tonttipörssejä, tekemään tonttipaikkasuunnitelmia ja edistämään tonttien saamista myyntiin.

Laaditaan ja päivitetään Etelä-Savon sivut maallemuutto.info-portaaliin ja osallistutaan Onni muuttaa maalle -hankkeen markkinointitapahtumiin, joilla maakunnan tonttipörssit ja maallemuuttopalvelut saavat valtakunnallista näkyvyyttä.

Tehdään yhteistyösopimus Etuovi.com-kiinteistöportaalin kanssa, jonka kautta kiinteistöt saavat laajaa näkyvyyttä. Hankevetäjä toimii yhdyshenkilönä ja päivittäjänä etuoven suuntaan. Etuovi.com-yhteistyö on kokeilu, jonka jatkoa harkitaan hankkeen aikana.

4. Organisaatio

Hankkeeseen palkataan osa-aikainen hankevetäjä (noin 15 % työajalla). Hankevetäjänä toimii Etelä-Savon kyläasiamies, jolla on tällä hetkellä 50 % palkkaus Kyläverkkohankkeesta ja noin 8 % palkkaus Jäskyn sihteerinä. Jäskyn hallitus ja jäsenkylät toimivat aktiivisesti mukana hankkeessa ja yhteistyö maakuntaliiton ja kuntien kanssa on tiivistä.

Hankevetäjän tärkeimmät tehtävät ovat nettiaineiston päivittäminen, maallemuuttajien yhteyshenkilönä toimiminen ja hankkeen koordinointi.

Aikataulu muotoutuu yhteistyössä Onni muuttaa maalle -hankkeen kanssa, osallistutaan muutamille messuille tai muuhun tilaisuuteen vuodessa Onnin osastolla. Tämän hankkeen puitteissa ei ole mahdollisuuksia järjestää omia kyläosastoja, mutta Jäskyn Kyläverkkohanke järjestää kyläosaston ainakin Mikkelin sadonkorjuumarkkinoille.

Takaisin pääsivulle

Jäsky kyläasiamies
Henrik Hausen
puh. 0400-992 699
henhaus@gmail.com

Jäsky puheenjohtaja
Ilkka Sutinen
0400-722 145
ilkka.sutinen at tyynela.fi

Suomen kylätoiminta ry
02-738 1761
info @kylatoiminta.fi

Palaute: kylaasiamies.tuula.eloranta at gmail.com

Pääsivulle